Εγγραφή

Α. Απαραίτητα:

 1. Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους
  Κατεβάστε την Αίτηση Τακτικού Μέλους
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Ψυχολογίας ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου
 4. Εφόσον το πτυχίο προέρχεται από ξένο πανεπιστήμιο -πλην των περιπτώσεων που έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 89/48-Π.Δ.165/2000-* Πράξη Αναγνώρισης ισοτιμίας – αντιστοιχίας του πτυχίου Ψυχολογίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ / ΑΤΕΕΝ* ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας τίτλου από το ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ* Στις περιπτώσεις τριετούς πτυχίου Ψυχολογίας αναγνωρισμένου με Επαγγελματική Ισοδυναμία, είναι απαραίτητη η προσκόμιση και Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχολογία από Τμήμα Ψυχολογίας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
 6. Βιογραφικό Σημείωμα
 7. Τρεις (3) φωτογραφίες (3X3 εκ.)
 8. Ποσόν εξέτασης αιτήσεως / εγγραφής (Ευρώ 30,00)
 9. Ποσόν συνδρομής τρέχοντος έτους (Ευρώ 60,00)

Β. Προαιρετικά:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Τμήμα Ψυχολογίας
  Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων να είναι αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ / ΑΤΕΕΝ

* Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η επικύρωση έχει καταργηθεί για υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Θα ζητήσετε από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ επικύρωση για ιδιωτικό τομέα. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά από την αρμόδια διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, ή από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Δικηγορικού Κώδικα.

** Τα ποσά εγγραφής και συνδρομής μπορείτε να τα καταθέσετε στην Alpha Bank, όπου διατηρεί λογαριασμό ο Σύλλογος με αριθμό 115 00 2002 038520 (ΙΒΑΝ-GR0401401150115002002038520) και να εσωκλείσετε με τα Δικαιολογητικά σας φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης.

*** Προσοχή να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά με το ταχυδρομείο, απλά όχι συστημένα στην Ταχυδρομική Θυρίδα του ΣΕΨ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Τ.Θ.27011
Τ.Κ. 11702
ΕΛΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ή με courier στα γραφεία του ΣΕΨ:

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 42
10558 Αθήνα