Φοιτητές

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος

Απόσπασμα από το Άρθρο 4 του Καταστατικού «Μέλη του Συλλόγου»

Τα μέλη του συλλόγου είναι τακτικά, επίτιμα και δόκιμα.

Δόκιμα μέλη: Εγγράφονται φοιτητές Ψυχολογίας αναγνωρισμένης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή τμήματος, του εσωτερικού ή του εξωτερικού και που αποδεδειγμένα βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, με στόχο την επαφή τους με την επαγγελματική ζωή και τα θέματα του Συλλόγου. Τα δόκιμα μέλη παίρνουν μέρος δια λόγου στις Γ.Σ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Η Γ.Σ. καθορίζει το ποσό της εισφοράς και της ετήσιας συνδρομής τους.

Κατεβάστε την Αίτηση εδώ (pdf)