Εγγραφή

Απόσπασμα από το Άρθρο 4 του Καταστατικού «Μέλη του Συλλόγου»

Τα μέλη του συλλόγου είναι τακτικά, επίτιμα και δόκιμα.

α. Τακτικά μέλη: Από την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής ή Τμήματος Ψυχολογίας γίνονται τακτικά μέλη του Σ.Ε.Ψ. οι κάτοχοι πτυχίων Ελληνικής Σχολής ή Τμήματος Ψυχολογίας ή οι κάτοχοι πτυχίων ξένων Πανεπιστημιακών Σχολών ή τμημάτων Ψυχολογίας, ισοτίμων με αυτό.

Από τη χορήγηση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τακτικά μέλη του Σ.Ε.Ψ. γίνονται μόνο οι κάτοχοι αυτής. Τα υποψήφια μέλη, εκτός από την αναφερόμενη Άδεια, υποχρεούνται να καταθέσουν και τα αποδεικτικά των σπουδών τους.

β. Δόκιμα μέλη: Εγγράφονται φοιτητές Ψυχολογίας αναγνωρισμένης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή τμήματος, του εσωτερικού ή του εξωτερικού και που αποδεδειγμένα βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, με στόχο την επαφή τους με την επαγγελματική ζωή και τα θέματα του Συλλόγου. Τα δόκιμα μέλη παίρνουν μέρος δια λόγου στις Γ.Σ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Η Γ.Σ. καθορίζει το ποσό της εισφοράς και της ετήσιας συνδρομής τους.

γ. Επίτιμα μέλη: Ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 χωρίς υποχρέωση καταβολής συνδρομής ή δικαίωμα εγγραφής πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που συμβάλλουν εξαιρετικά στην προαγωγή της Ψυχολογικής επιστήμης στη θεωρία και την πράξη και στην ανάδειξη του επαγγέλματος. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.