ΕυρωΨυ

4. Μεταβατική Περίοδος

Λήξη των Μεταβατικών Διατάξεων για την Απονομή του EuroPsy Basic, τον Μάρτιο 2018».

Διαβάστε εδώ

Το EuroPsy Basic προβλέπει Μεταβατική περίοδο για τους ήδη επαγγελματίες Ψυχολόγους, που πιθανώς υπολείπονται σε ορισμένα κριτήρια (κυρίως μεταπτυχιακού τίτλου ή πρακτικής άσκησης ενός έτους υπό εποπτεία ψυχολόγου).

Ο σημερινός επαγγελματίας Ψυχολόγος για να καταστεί κάτοχος του ΕυρωΨυ θα πρέπει να υποβάλει :

  • α) την άδεια άσκησης επαγγέλματος,
  • β) τους πανεπιστημιακούς του τίτλους,
  • γ) την εργασιακή του κατάσταση (η επαγγελματική εργασία απαιτείται να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών τα τελευταία δέκα χρόνια) συνοδευόμενη από τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και
  • δ) αποδεικτικά στοιχεία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια, ομιλίες, συγγραφή άρθρων, βιβλίων κ.λπ).

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά τον Μάρτιο του 2018, η περίοδος αυτή θα τερματισθεί οριστικά και θα απαιτούνται πλέον για όλους τα κανονικά προσόντα του ΕυρωΨυ. Για τον λόγο αυτόν, όλοι οι ήδη επαγγελματίες ψυχολόγοι θα πρέπει, έως τις 31-3-2018, να καταθέσουν αίτηση απονομής του βασικού ΕυρωΨυ.