ΕυρωΨυ

7. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1.      Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α. Φάκελος Αίτησης για τα Κανονικά Κριτήρια.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αίτηση συμπληρωμένη στα ελληνικά και στα αγγλικά, οι οποίες:    α) κατατίθενται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση europsygreece@seps.gr  β)Οι ίδιες αιτήσεις εκτυπώνονται, υπογράφονται και τοποθετούνται στο φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Φωτοτυπία της Ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Σημειώνουμε ότι η επικύρωση είναι απαραίτητη, διότι δεν απαιτείται μόνο για τα έγγραφα που κατατίθενται στις Δημόσιες υπηρεσίες! Οι επικυρώσεις γίνονται σε ΚΕΠ ή σε δικηγόρο.

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα των Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών στην Ψυχολογία.
 2. Επικυρωμένα αντίγραφα των αναγνωρίσεων των αλλοδαπών Πανεπιστημιακών Τίτλων, από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΠ.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης της Εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης (βλ. Διευκρινίσεις για την Πρακτική Άσκηση και Φυλλάδιο Καταγραφής Πρακτικής Άσκησης).
  Διευκρινίσεις για την Πρακτική Άσκηση
  Φυλλάδιο Καταγραφής Πρακτικής Άσκησης
 4. Αποδεικτικό της καταθέσεως του ποσού Εγγραφής στο EuroPsy (βλ. 9. Κόστος για την Απονομή του EuroPsyBasic και τη Διατήρηση στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων της EFPA).

Ο φάκελος της αίτησης κατατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων,  Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 42, Αθήνα ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς (απλό – όχι συστημένο):

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Τ.Θ. 27011,
Τ.Κ. 11702,
ΕΛΤΑ Ακρόπολη.

 

β. Φάκελος Αίτησης για τη Μεταβατική περίοδο, έως 31 Μαρτίου 2018.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αίτηση συμπληρωμένη στα αγγλικά και στα ελληνικά, οι οποίες:    α) κατατίθενται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση europsygreece@seps.gr  β)Οι ίδιες αιτήσεις εκτυπώνονται, υπογράφονται και τοποθετούνται στο φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Φωτοτυπία της Ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση έναρξης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Σημειώνουμε ότι η επικύρωση είναι απαραίτητη, διότι δεν απαιτείται μόνο για τα έγγραφα που κατατίθενται στις Δημόσιες υπηρεσίες! Οι επικυρώσεις γίνονται σε ΚΕΠ  ή σε δικηγόρο.

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα των Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών στην Ψυχολογία.
 2. Επικυρωμένα αντίγραφα των αναγνωρίσεων των αλλοδαπών Πανεπιστημιακών Τίτλων, από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΠ.
 3. Βεβαίωση επαγγελματικής εργασίας πλήρους απασχόλησης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, τα τελευταία δέκα χρόνια. Δηλαδή, να έχετε αποδεδειγμένα εργαστεί ως ψυχολόγος και να έχετε φορολογηθεί για εισόδημα ψυχολόγου. Ως εκ τούτου:

α) Οι Ψυχολόγοι που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασής τους ή επίσημη Βεβαίωση από τον εργοδότη που να αναγράφει το είδος της εργασιακής σχέσης και τη διάρκεια απασχόλησης.

β) Οι Ψυχολόγοι που εργάζονται ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες χρειάζεται να προσκομίσουν:

1) Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου (μπορείτε να εκτυπώσετε από το taxisnet τα στοιχεία του Μητρώου σας),

2) Αντίγραφα των Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (η πρώτη σελίδα του Ε3) για τουλάχιστον τρία χρόνια, εντός του χρονικού διαστήματος από το 2008 έως και το 2018. Σημείωση: Τα έγγραφα της Εφορίας δεν χρειάζονται επικύρωση στην περίπτωση που έχουν εκτυπωθεί από το taxisnet.

 1. Βεβαιώσεις Διαρκούς  Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.).
 2. Αποδεικτικό της καταθέσεως του ποσού Εγγραφής στο EuroPsy (βλ. 9. Κόστος για την Απονομή του EuroPsyBasic και τη Διατήρηση στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων της EFPA).

Ο φάκελος της αίτησης κατατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων,  Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 42, Αθήνα ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς (απλό – όχι συστημένο):

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Τ.Θ. 27011,
Τ.Κ. 11702,
ΕΛΤΑ Ακρόπολη.