Επαγγελματικά

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου

Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας που ανήκει ο αιτών. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά απευθύνεστε στην Περιφέρεια – Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ τα δικαιολογητικά σύμφωνα με ΟΔΗΓΟΣ TOY ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ είναι τα ακόλουθα:

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου (ΔΥ15)

1. Φωτοτυπία πτυχίου τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με σφραγίδα της Χάγης (apostille), με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Yπηρεσίες αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)

2. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

3. Παράβολο 8 €

* Η προμήθεια των αποδεικτικών πληρωμής γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ 1357 Β’), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β’)] .

4. Παράβολο χαρτοσήμου 30 €**

5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας.

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου.

7. (α)   Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, άδεια παραμονής και εργασίας.

(β)    Για τους υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. απαιτείται  άδεια διαμονής.

γ)  Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92.

(δ)    Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

* Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

** Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό EKE-EUGO ή τα φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες:
ΟΔΗΓΟΣ TOY ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μετατροπή της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σε Βεβαίωση

28.5.2012: Ο Σύλλογος  Ελλήνων Ψυχολόγων κατέθεσε Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της  πρόσφατης εγκυκλίου  του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διατάξεις του Ν3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) για το επάγγελμα του Ψυχολόγου (αριθ. εκθ. καταθ.3287/28.05.2012) περί καταργήσεως της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Μετά από γραπτά και προφορικά διαβήματα προς την πολιτική και ανώτατη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τα οποία υπέπεσαν σε ανήκοα ώτα, το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων προχώρησε σε καταγγελία, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διατάξεις του Ν3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) για το επάγγελμα του Ψυχολόγου.
Διαβάστε σχετικά εδώ

22.6.2011: Περί καταργήσεως της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
Διαβάστε σχετικά εδώ

 

Επαγγελματική Ισοδυναμία Πανεπιστημιακών τίτλων τριετών σπουδών

20.7.2017: «Τοποθέτηση των εκπροσώπων του ΣΕΨ στη συνεδρίαση του ΣΑΕΠ της 27ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την απόδοση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας σε τίτλους Ψυχολογίας αλλοδαπών Πανεπιστημίων».
Διαβάστε σχετικά εδώ

9.2.2017: Δελτίο Τύπου: Κατάργηση του εκπροσώπου του ΣΕΨ στο ΣΑΕΠ.
Διαβάστε σχετικά εδώ

16.7.2014: «Η εφαρμογή των νόμων 4093/12-11-12 και 4111/25-1-13, περί επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης».
Διαβάστε σχετικά εδώ