ΕυρωΨυ

3. Κριτήρια για την απονομή του ΕυρωΨυ (EuroPsy Basic).

Το ΕυρωΨυ, απονέμεται σε Ψυχολόγους που έχουν:

  • άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου,
  • τουλάχιστον 3 χρόνια προπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία,
  • τουλάχιστον 2 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία,
  • ένα χρόνο πρακτικής άσκησης (τουλάχιστον 1500 ώρες) υπό εποπτεία Ψυχολόγου.

Οι βασικές αυτές προϋποθέσεις διαμορφώνουν ένα προφίλ κατεύθυνσης σπουδών και πρακτικής άσκησης. Το EuroPsyBasic προβλέπει τέσσερις γενικές κατευθύνσεις: Κλινική/Υγεία, Σχολική/Εκπαιδευτική, Εργασιακή/ Οργανωτική και Άλλη.

Το EuroPsyBasic πιστοποιεί ότι ο ψυχολόγος κατέχει:

  • α) υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αφού απαιτείται και μεταπτυχιακός τίτλος,
  • β) υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης (επαγγελματική εμπειρία), αφού απαιτείται ένα έτος πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία ψυχολόγου,
  • γ) δυνατότητα ευελιξίας στην αγορά εργασίας, αφού τυχόν νέες καταρτίσεις, ακαδημαϊκές ή/και επαγγελματικές, κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου, καταγράφονται και προσμετρώνται.

Ο εγκεκριμένος Ψυχολόγος ΕυρωΨυ καταγράφεται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο των Ψυχολόγων της EFPA (http://www.europsy-efpa.eu/), στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό (εργοδότες, πελάτες κ.ά.).