Εγγραφή

Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή όλων των Επαγγελματιών Ψυχολόγων στον Σ.Ε.Ψ. συμβάλλει τόσο στη βέλτιστη άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων όσο και στην προώθηση των στόχων του κλάδου μας, το Δ.Σ. απαντά στο ερώτημα των νέων συναδέλφων «γιατί να γίνω μέλος του».

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων – Σ.Ε.Ψ.:

1. Συνδέει τον Επαγγελματία Ψυχολόγο, ως άτομο, με τον νόμιμο συλλογικό του κλάδου  φορέα κι αυτός με την Πολιτεία και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους νόμους 991/79, αρθ. 8, 2646/98, Κ.Ο. 2005/36 και την Γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (2012) ο μόνος συλλογικός αντιπροσωπευτικός Επιστημονικός – Επαγγελματικός φορέας των Ψυχολόγων στη χώρα μας είναι ο Σ.Ε.Ψ.

Η μη επιβολή από τον νόμο της υποχρεωτικής εγγραφής στον Σ.Ε.Ψ. και συγχρόνως η αναγνώρισή του ως του μόνου αντιπροσωπευτικού των Ψυχολόγων φορέα, είναι μία προωθημένη μορφή συλλογικής επαγγελματικής οργάνωσης, που συνάδει απόλυτα με τα σημερινά ευρωπαϊκά δεδομένα και καθιστά τον συλλογικό μας επαγγελματικό φορέα έναν ζωντανό και ευέλικτο οργανισμό, αφού:

 α) είναι απαλλαγμένος από κάθε γραφειοκρατική ή κομματική σκοπιμότητα

β) μπορεί να αξιολογεί τις προτεραιότητες του κλάδου μας και να τις προωθεί προς την Πολιτεία, βασισμένος αποκλειστικά στη βούληση των ενεργών μελών του.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με  την νομοθεσία, μόνο ο Σ.Ε.Ψ. εκπροσωπεί νομίμως τον κλάδο μας και συνδιαλέγεται επίσημα με τα διάφορα όργανα της Πολιτείας (Υπουργεία, ΣΑΕΠ, ΚΕΣΥ, κ.ά.), προωθώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για το επάγγελμά μας.

2. Ρυθμίζει νομοθετικά το επάγγελμά μας.

Τα τελευταία χρόνια ο Σ.Ε.Ψ. έχει κατορθώσει να νομοθετηθούν: μεταβατικές ρυθμίσεις για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, κατάργηση του Φ.Π.Α. για τους Ψυχολόγους, αναμόρφωση των Συλλογικών Συμβάσεων, εγκαθίδρυση εφημεριών για τους Νοσοκομειακούς Ψυχολόγους, κ.ά. Την παρούσα περίοδο ο Σ.Ε.Ψ. προωθεί την ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών Ψυχολόγων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την αποτροπή αποδόσεως επαγγελματικών δικαιωμάτων Ψυχολόγου στους κατόχους τριετών σπουδών από αλλοδαπά Πανεπιστήμια που έχουν δικαιοπραξία με Ελληνικά Κολλέγια, κ.ά.

Εν κατακλείδι, ο Ψυχολόγος μέλος του Σ.Ε.Ψ. συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις του συλλογικού του οργάνου για νομοθετικές βελτιωτικές ρυθμίσεις του επαγγέλματος, που επιβάλλεται να λάβει η Πολιτεία.

3. Συνδέει τους Έλληνες με τους Ευρωπαίους Ψυχολόγους.

Ο Σ.Ε.Ψ. εκπροσωπεί τους Έλληνες Ψυχολόγους στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων – EFPA. Η EFPA εκπροσωπεί 400.000 Ψυχολόγους σε 36 χώρες της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων η EFPA έχει δημιουργήσει και λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων (Πιστοποίηση EuroPsy-Basic http://www.seps.gr/index.php/europsy)
με στόχο: |

α) την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής Ψυχολογικών Υπηρεσιών προς το κοινό

β) την ελεύθερη μετακίνηση των επαγγελματιών Ψυχολόγων σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

4. Πιστοποιεί τον Επαγγελματία Ψυχολόγο:

 • Ταυτότητα Επαγγελματία Ψυχολόγου
  Αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα επαγγελματικά στοιχεία του κατόχου. Εκδίδεται αυτομάτως με την εγγραφή στον Σ.Ε.Ψ. και ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.
 • Πιστοποίηση του Επαγγελματία Ψυχολόγου
  Η Πιστοποίηση (Βεβαίωση) αυτή κρίθηκε ανα-γκαία, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί ψευδεπίγραφες χρήσεις του τίτλου του Ψυχολόγου, οι οποίες παραπλανούν τους πολίτες.
  Τοποθετημένη σε ειδικό πλαίσιο αναρτάται στον επαγγελματικό χώρο του Ψυχολόγου και διασφαλίζει στους πολίτες ότι ο Ψυχολόγος κα-τέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα από την Πολιτεία, για να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Χορηγείται δωρεάν με την εγγραφή στον Σ.Ε.Ψ. και ανανεώνεται κάθε χρόνο.
 • Πιστοποίηση EuroPsy-Basic της EFPA
  Καθορίζει τα κριτήρια της επάρκειας του σύγχρονου Ευρωπαίου Επαγγελματία Ψυχολόγου σχετικά με την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση και την επαγγελματική του κατάρτιση. Απονέμεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία – Ε.Λ.Ψ.Ε. (Εθνική Επιτροπή Απονομής EuroPsy Basic -Ελλάς), κατόπιν ξεχωριστής αίτησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήριά της. (βλ. http://www.seps.gr/index.php/europsy).  

5. Συμβάλλει στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των επιστημονικών γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Ψυχολόγων, μέσω της:

 • δέσμευσής τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σ.Ε.Ψ., καθώς και τον Μετα-Κώδικα Ηθικής και Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων-EFPA, κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
 • πληροφόρησης τους σε πραγματικό χρόνο από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του Σ.Ε.Ψ. (ιστοσελίδα, Facebook, twitter, e-mail) για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις (συνέδρια ελληνικά/ευρωπαϊκά/διεθνή, ημερίδες, καταρτίσεις, έκδοση νέων συγγραμμάτων, περιοδικών, δοκιμασιών κ.ά.),
 • ενημέρωσής τους σε θέματα βέλτιστης επαγγελματικής πρακτικής που ανακοινώνει ο Σ.Ε.Ψ. ή η EFPA, (Γνωματεύσεις των Ψυχολόγων, νομικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των γονέων στις περιπτώσεις διαζυγίου, που και πως παρεμβαίνουν οι Ψυχολόγοι στον γενικό πληθυσμό μετά από μαζικές καταστροφές κ.ά.),
 • δωρεάν ανάρτησης της επαγγελματικής τους διεύθυνσης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών,
 • υποστήριξής τους από τον Σ.Ε.Ψ. στα διάφορα επαγγελματικά θέματα (εργασιακά, δεοντο-λογίας κ.ά.), που μπορεί να αντιμετωπίσει,
 • ενημέρωσής τους για τα νέα επιστημονικά δεδομένα από το περιοδικό Ψυχολογικά Θέματα που εκδίδει και διανέμει δωρεάν στα μέλη του,
 • εγγραφής τους στο Ευρωπαϊκό Μητρώο των Ψυχολόγων EuroPsy – Basic (www.europsy-efpa.eu) με χαμηλότερο κόστος (Πιστοποίηση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους προσόντων).

Εν κατακλείδι, ο Ψυχολόγος μέλος του Σ.Ε.Ψ. ενημερώνεται αμέσως και διαρκώς για την βέλτιστη επαγγελματική του πρακτική και ενισχύει την προσωπική του ακαδημαϊκή και επαγγελματική ταυτότητα.

 

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΨ