Επαγγελματικά

I. ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Ν 991/79 ΦΕΚ 278Α/79
Ν 2646/98, άρθρο 27, ΦΕΚ 236/20-10-98
Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας «Όροι προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου», Αρ. Πρωτ.: 7106/22-12-98 ΦΕΚ 1331Β / 1998
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36 (Π.Δ. 38, ΦΕΚ 78/25-5-2010) και 2013/55

II. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Ν 2873 ΦΕΚ 285 / ΔΕΚ. 2000

III. ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΦΕΚ 62/90  Απρίλιος 1991
ΦΕΚ 46/ 2  Απριλίου 1993

IV. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Φ.Ε.Κ. 1414/17-7-08, Απ. 49524/2362 & 49539/2369

V. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΟΡΘΑ H Οδ. 89/48/ΕΟΚ
Πληροφορίες