ΕυρωΨυ

8. Κριτήρια Διαρκούς  Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.).

Αναφέρονται εδώ όλες οι επαγγελματικές / επιστημονικές δραστηριότητες του   υποψηφίου με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά

Διαβάστε εδώ (doc)