ΕυρωΨυ

1. Τι είναι το ΕυρωΨυ (EuroPsyBasic);

Το ΕυρωΨυ είναι μια Πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA), η οποία καθορίζει τα κριτήρια της επάρκειας του σύγχρονου Ευρωπαίου Επαγγελματία Ψυχολόγου σχετικά με την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση και την επαγγελματική του κατάρτιση.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια αυτά τους απονέμεται η Πιστοποίηση EuroPsyBasic και καταχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων της EFPA, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό (http://www.europsy-efpa.eu/).

Η Πιστοποίηση ΕυρωΨυ είναι εθελοντική και σέβεται τους νόμους του κάθε Ευρωπαϊκού Κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου από τον ενδιαφερόμενο στη χώρα απονομής του Πιστοποιητικού. Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες ψυχολόγους της κάθε χώρας, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή μη σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή εταιρεία ή επαγγελματικό σύλλογο.

Η Πιστοποίηση ΕυρωΨυ συνάδει με τις κατευθυντήριες οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη για την διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των επαγγελματιών ψυχολόγων και την προστασία του πολίτη στην Ευρώπη.

Περισσότερα: