Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

22/04/2024 - 31/12/2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 103.17-4-2024 έκτακτη συνεδρίαση της Προσωρινής
Γενικής Συνέλευσης, το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην ΠρώιμηΠαιδική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποψηφίων
διδακτόρων στο επιστημονικό πεδίο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία» με επιβλέποντα
καθηγητή τον κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο και προσκαλεί τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες για την υποβολή υποψηφιότητας στις παρακάτω θεματικές
περιοχές και ερευνητικά πεδία:
1. Τυπική και αποκλίνουσα ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία
– Εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων προγραμμάτων πρώιμης
παρέμβασης που προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη και μειώνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης ψυχοπαθολογίας σε ευάλωτα βρέφη, νήπια και
μικρά παιδιά.
– Ενσυνειδητότητα/εννόηση και ψυχική ανθεκτικότητα σε οικογένειες
και γονείς παιδιών με ή χωρίς αποκλίσεις στην ανάπτυξη.
– Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις στην αναπτυξιακή ψυχολογία και
πρακτικές εφαρμογές: πρώιμες αντικειμενοτρόπες σχέσεις και γονεϊκή
λειτουργία (πατρότητα/μητρότητα) σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο.
2. Κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη και ανάγκες σε παιδιά με πρώιμη
ανάπτυξη γνωστικών – μαθησιακών ικανοτήτων και ταλέντων [χαρισματικά
και ταλαντούχα παιδιά] και στις οικογένειες τους.
Διευκρινίζεται πως τα προτεινόμενα αυτά πεδία δεν αντιστοιχούν σε τίτλους
διατριβών αλλά αποτελούν ευρύτερες θεματικές περιοχές με έμφαση στην
πρώιμη παιδική ηλικία. Κάθε αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο της
προτεινόμενης διατριβής, ο οποίος θα αποτελεί εξειδίκευση κάποιου από τα
θεματικά πεδία. Τίτλοι εκτός των πεδίων αυτών δεν αποκλείονται εξ ορισμού,
αλλά η έγκρισή τους δύναται να γίνει κατόπιν επικοινωνίας με τον επιβλέποντα
καθηγητή.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Τμήματος https://eylc.uoi.gr/spoydes/didaktorikes-spoydes/
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία.

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία. Για τους
υποψηφίους που θα καταθέσουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
στο επιστημονικό πεδίο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία», θα πρέπει το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα να έχει συνάφεια με το ευρύτερο πεδίο της
αναπτυξιακής ψυχολογίας, ή άλλου εφαρμοσμένου κλάδου της ψυχολογίας
(κλινική, σχολική) ή/και να είναι σε θεματικές σχετικές με τομείς της τυπικής ή
αποκλίνουσας ανάπτυξης και ψυχικής υγείας των βρεφών, νηπίων και μικρών
παιδιών και των οικογενειών τους.
5. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για
αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία
περιλαμβάνει την μετάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά ή πιστοποιείται
από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Τμήμα.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών Α.Ε.Ι.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
9. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και
εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια ή άλλες επιστημονικές εργασίες.
10. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην
οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι
ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές
11. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (μέγιστος αριθμός
λέξεων 3.000 λέξεις), το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
i. Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος, σύντομη περιγραφή και τη
σημαντικότητας της έρευνας.
ii. Σύντομη ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας.
iii. Την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία (βασικά ερευνητικά
ερωτήματα), προτεινόμενα εργαλεία και τρόπο καθορισμού και επιλογής
του δείγματος.
iv. Συνολική εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ΔΔ.
v. Ενδεικτική́βιβλιογραφία.
12. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ
του/της υποψηφίου/ας.
Η σύνταξη του Προσχεδίου της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με τη
μορφή και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής. Μετά το πέρας των υποβολών αιτήσεων υπάρχει το ενδεχόμενο οι
υποψήφιοι να κληθούν και σε προφορική συνέντευξη.
Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν από 22/04/2024 έως
και 30/06/2024, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e-mail ecec@uoi.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΦΕΚ 651/Β/28-02-2019), τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α ́/4-8-2017), και μέσω e-mail: d.papadopoulos@uoi.gr

prokiryxi-ypdid-anaptyxiaki-psychologia

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια