Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

17/10/2015

«Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καὶ οἱ Νέες Μορφὲςτης

Ἡ μ ε ρ ί δ α

«Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καὶ οἱ Νέες Μορφὲς της

Τό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου

σέ συνεργασία μέ τήν Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους διοργανώνουν

Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καί οἱ Νέες Μορφές της»

Οἱ οἰκογενειακές σχέσεις καί δεσμοί συνιστοῦν ἕνα ὅλον, ἕνα σύστημα, τό ὁποῖο

κινεῖται στόν χρόνο. Ἡ κίνηση αὐτή ἀποκαλεῖται Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας.

Σ’αὐτόν μπορεῖ κανείς νά διακρίνει διάφορα στάδια ἀνάπτυξης καί ἐξέλιξης∙

ἐμπεριέχεται δέ στό εὐρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον. Ἡ μήτρα (matrix)

τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς τῆς οἰκογένειας μεσολαβεῖ συνδέοντας τήν ἀτομική ἀνάπτυξη

καί ἐξέλιξη μέ αὐτήν τῆς οἰκογένειας ὡς συνόλου καί τοῦ κοινωνικοπολιτιστικοῦ

περιβάλλοντος, στό ὁποῖο ἐντάσσεται.

Ἐπειδή τό εὐρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον ἔχει ἀλλάξει ριζικά, τίς

τελευταῖες δεκαετίες, νέες μορφές οἰκογένειας ἔχουν δημιουργηθεῖ, προκειμένου

αὐτές νά συνεχίσουν νά διαδραματίζουν τόν διαμεσολαβητικό τους ρόλο στήν

ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς προσωπικότητας.

Ἡ γνώση τῶν ἀνωτέρω ἀποσκοπεῖ στὴν κατανόηση καθώς καί στήν

ἀπομυθοποίηση τῶν ἰδιαιτέρων προκλήσεων, ποὺ ἀντιμετωπίζουν τόσο τά μέλη τῆς

οἰκογένειας ὅσο καί ἡ ἴδια ὡς σύνολο, κατά τὴν ἑκάστοτε περίοδο τῆς ζωῆς της.

Ἡ Ἡμερίδα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις ἐπακολουθούμενες ἀπό

συζήτηση καθώς καί βιωματικά ἐργαστήρια πρός ἐμπέδωση τοῦ θεωρητικοῦ ὑλικοῦ.

Ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες καί φοιτητές τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους,

Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες

Ὑγείας κ.ἄ.)· καθώς καί σέ ἄλλα ἐπαγγέλματα ὅπως Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς

Παιδαγωγούς, ἀλλά καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, ἐνδιαφερόμενους.

Ἡμερομηνία: 17.10.2015

Κόστος Συμμετοχῆς: 40 εὐρώ, ἔκπτωση 35% σὲ φοιτητὲς, ἀνέργους, ἀποφοίτους τοῦ

Α.Ψ.Κ. καὶ ζευγάρια (25 εὐρώ ἕκαστος)

Πληροφορίες – ἐγγραφές : www.opc.gr καί τηλεφωνικά:

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2106447532-3, 2106435980

Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤακτικὸΜέλοςτῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διευθυντής: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ψυχίατρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00 – 9.15 Προσέλευση

9.15 – 9.30 Ἔναρξη –Χαιρετισμοί9.30 – 10.30 Εἰσήγηση:

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες

Πού θα πραγματοποιηθεί: ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ