Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

01/12/2015

Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

Τμῆμα Σεμιναρίων

 

Διευθύντρια: Ἑλένη ΜοράρουΤὸ Τμῆμα Σεμιναρίων ἐποπτεύει καὶ διοργανώνει τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τῶν Ἀθηνῶν, τῶν Ἰωάννίνων, τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὴς Λάρισας καθὼς ἐπίσης καὶ Ἀνοικτὲς Διαλέξεις, Ἡμερίδες κ.ἄ. 

Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια πραγματοποιοῦνται στὸ Κέντρο, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη χρονιὰ λειτουργίας του (1980). Στὰ 34 χρόνια ποὺ πέρασαν, εἶναι εὐνόητο ὅτι ἔγιναν πολλὲς τροποποιήσεις καὶ ἀλλαγές, μὲ γνώμονα πάντοτε τὴν βελτίωση καὶ τὸν ἐμπλουτισμό, τόσο τῆς θεωρητικῆς κατάρτισης ὅσο καί, γενικώτερα, τῆς ἐμπειρίας ποὺ ἀποκομίζουν οἱ συμμετέχοντες.

Ὅλα τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια ἀπευθύνονται σὲ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτὲς κ.ἄ. Ἀκόμη, ἀπευθύνονται καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, νομικοὺς κ.ἄ.) ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους νὰ ἐνημερωθοῦν σὲ βασικὰ θέματα τῆς ὁμαδικῆς δυναμικῆς καὶ τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης, τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας, τοῦ Ψυχοδράματος, τῆς θεραπείας οἰκογένειας, τῆς ψυχολογικῆς ἀξιολόγησης καί, γενικώτερα, στὰ ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυχοθεραπείας.

Ἀποτελοῦν, ἐπίσης, ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὶς μεταπτυχιακὲς ἐπαγγελματικὲς ἐκπαιδεύσεις:

Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

Ψυχόδραμα-Κοινωνικοθεραπεία

Θεραπεία Οἰκογένειας

Οἱ συμμετέχοντες στὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν κατ’ ἐπιλογήν, ὡς παρατηρητές, ὡρισμένες ἀπὸ τὶς διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς δραστηριότητες τοῦ ὀργανισμοῦ.


Σεμινάρια Ἀθηνῶν

Εἰσαγωγὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγση (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία)

Εἰσαγωγὴ στὰ Ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς Ψυχιατρικῆς καὶ τῆς Ψυχοθεραπείας

Σχολικὸς Ἐπαγγελματικὸς Προσανατολισμός: Μῡθοι καὶ Ἀλήθειες

Διαχείριση τοῦ Στρές στὸ Ἄτομο, τὴν Ἐργασία καὶ τὴν Οἰκογένεια

Σχέσεις Γονέων-Παιδιῶν: Ἐπισημάνσεις καὶ Προβληματισμοί


Σεμινάρια Ἰωαννίνων

Εἰσαγωγὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση


Σεμινάρια Θεσσαλονίκης

Εἰσαγωγὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση


Σεμινάρια Λάρισας

Εἰσαγωγή στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

 

Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὶς ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες 2014-2015:

Kατεβάστε σχετικό PDF 
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 6/11/2014

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr