Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

30/03/2019

Ποιὸς Νοσεῖ ἀπὸ τὴν Ἄνοια; Ἀσθενεῖς καὶ Περιθάλποντες

ANOIA2019

Ποιός Νοσεῖ από την Άνοια; Ἀσθενεῖς και Περιθάλποντες

 

Οἱ διαταραχὲς ὑπὸ τὸν ὅρο «Ἄνοια» χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πολλαπλῶν νοητικῶν καὶ λειτουργικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἀπαιτοῦν ἐξειδικευμένη φροντίδα. Οἱ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὴν «Ἄνοια» διακρίνονται σὲ αὐτὲς ποὺ ἀπευθύνονται στὸν ἴδιο τὸν πάσχοντα καὶ σὲ αὐτές ποὺ ἀπευθύνονται στοὺς περιθάλποντες. Καθώς ἡ φροντίδα τοῦ ἀτόμου μὲ Ἄνοια ἐπηρεάζει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν περιθάλποντα καὶ ἐπιφέρει σημαντικὲς συνέπειες στὴ λειτουργία καὶ τὴ δυναμικὴ τῆς οἰκογένειας, θὰ ἑστιάσουμε στὶς θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στοὺς περιθάλποντες. Αὐτὲς ἀξιοποιοῦν τὶς ὁμαδικὲς προσεγγίσεις καὶ παρέχουν ἀποτελεσματικὰ ἐργαλεῖα, ἔχοντας ὡς σκοπὸ τὴ διατήρηση τῆς καλῆς ποιότητας ζωῆς, τόσο τοῦ πάσχοντα μὲ Ἄνοια ὅσο καὶ τοῦ περιθάλποντα, καθὼς καὶ τῆς λειτουργίας ὁλόκληρης τῆς οἰκογένειας.Θεωρητικὲς Παρουσιάσεις

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops)


Ἡμερομηνία: 30 Μαρτίου 2019

Κόστος: 30€  (20€ γιὰ φοιτητές, ἀνέργους)


 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/3/2019

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες