Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

02/12/2017

«Ψυχοθεραπεία στήν Πράξη: Διαφορές καί Συγκλίσεις».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀγαπητοί συνάδελφοι καί φίλοι,
Μέ μεγάλη χαρά ὀργανώνουμε τήν καθιερωμένη πλέον καί 8η κατά σειράν,
Ἡμερίδα τῆς ΕΕΨΕ, πού ἔχει ὡς θέμα τήν «Ψυχοθεραπεία στήν Πράξη: Διαφορές καί Συγκλίσεις».

Ἐπιλέξαμε νά μελετήσουμε καί νά παρουσιάσουμε τίς διαφορές καί τίς συγκλίσεις
πού συναντοῦμε συχνά ὅταν ἀσκοῦμε τήν ψυχοθεραπεία στήν πράξη. Ἐξετάζεται
λοιπόν ἡ ἄσκηση τῆς ψυχοθεραπείας σέ διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια (δημόσιο‐
ἰδιωτικό τομέα, ἰδιωτικά γραφεῖα ἤ νοσοκομεῖα, κλινικές καί κέντρα ψυχικῆς ὑγείας)
καί ἡ ἐφαρμογή της σέ διαφορετικές ὁμάδες θεραπευομένων (πασχόντων ἤ
πελατῶν), καθώς καί οἱ διαφορετικές ἤ συγκλίνουσες θεωρητικές προσεγγίσεις καί
πρακτικές, σέ ἀτομικό καί ὁμαδικό ἐπίπεδο. Ἐπίσης, θά διερευνήσουμε θέματα πού
ἀφοροῦν τόν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης σέ ἐπίπεδο θεωρητικῆς κατάρτισης, ἐποπτείας ἤ
προσωπικῆς θεραπείας τῶν ἐκπαιδευομένων, τῆς μεθοδολογίας τῆς ἔρευνας τόσο
στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό καθώς ἐπίσης καί τῆς δεοντολογίας.
Ἐπιπλέον, θά ἑστιασθοῦμε σέ ζητήματα πού ἄπτονται τῆς ταυτότητας καί τῆς
πιστοποίησης τοῦ ψυχοθεραπευτοῦ, τῶν ἀναγκαίων κριτηρίων καί τῶν ἀπαιτήσεων
τῆς ἐκπαίδευσής του, τῆς πιστοποίησης τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανισμῶν, σύμφωνα μέ
τά προαπαιτούμενα κριτήρια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας (EAP), τά
ὁποῖα υἱοθετεῖ ὄχι μόνον ἡ ΕΕΨΕ, ἀλλά καί οἱ περισσότερες Εὐρωπαϊκές χῶρες.
Τό ἐπίκαιρο θέμα τῆς ἡμερίδας, ἰδιαίτερα γιά τά Ἑλληνικά δεδομένα στόν χῶρο τῆς
Ψυχοθεραπείας, ἀποσκοπεῖ στό νά ἀξιοποιήσει τόν πλοῦτο καί τήν κλινική ἐμπειρία
πού διαθέτει ἡ ΕΕΨΕ σέ ποικιλία προσεγγίσεων (26 ὀργανισμοί‐μέλη, μέ 14
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν ἄνω τῶν 2000 μελῶν),
ἔτσι ὥστε ν᾿ ἀναδειχθεῖ ἡ ἰδιαίτερή τους φιλοσοφία καί οἱ τρόποι ἐφαρμογῆς καί
ἄσκησης στήν καθ᾿ ἡμέραν πράξη.
Γιά τόν σκοπό αὐτό δώσαμε ἰδιαίτερη ἔμφαση καί προσοχή ὄχι μόνον στό
ἐμπεριστατωμένο θεωρητικό μέρος ἀλλά κυρίως στή διαμόρφωση τοῦ ἐμπειρικοῦ
μέρους τῆς Ἡμερίδας, καθʹ ὅσον θεωροῦμε ὅτι ἡ συνεργατική ‐ βιωματική συμμετοχή
διαφορετικῶν προσεγγίσεων καί ἡ δημιουργική συζήτηση, θά συμβάλλει στήν
ἐξαγωγή συνθετικῶν καί οὐσιαστικῶν συμπερασμάτων, ὄχι μόνο γιά τήν ΕΕΨΕ,
ἀλλά καί γιά τόν εὐρύτερο μετεωρο χῶρο τῆς ψυχοθεραπείας στήν Ἑλλάδα.

Σᾶς προσκαλοῦμε λοιπόν νά συμμετάσχετε ἐνεργά καί ζωντανά, στίς θεωρητικές
συζητήσεις καί στά βιωματικά ἐργαστήρια, γιατί ἀπό τή δική σας συμμετοχή
ἐξαρτᾶται καί ἡ ἐπιτυχία τῆς ἡμερίδας.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς,
Δημήτρης Μοσχονᾶς
Πρόεδρος τῆς ΕΕΨΕ
Τσόχα 30 101, 115 21 Ἀθήνα
Τηλ.: 210 6460833 Δευτέρα & Τετάρτη 5.00‐800 μ.μ.
E‐mail: nopg@otenet.gr, info@nopg.gr www.nopg.gr
ΕΘΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΦΙΣΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ξενοδοχεῖο «ΑΜΑΛΙΑ» Πλ. Συντάγματος, Αθήνα 105 63, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα