Τα Νέα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα, την πρώτη και τρίτη Τρίτη κάθε μηνός και έκτακτα, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση τριών τουλάχιστον Συμβούλων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – Γ.Σ.

Οι Γ.Σ. είναι τακτικές ή έκτακτες

Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται δύο φορές το χρόνο, το μήνα Φεβρουάριο και το μήνα Οκτώβριο, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που κοινοποιείται στα μέλη δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή έγγραφη αίτηση του 1/15 των ταμειακά ενήμερων μελών, η οποία πρέπει να αναφέρει το σκοπό της σύγκλησης της Γ.Σ. Σ’ αυτή την περίπτωση η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατηγορίες: Γενικά