Τα Νέα

Μητρώο Ιδιωτικών Γραφείων και Κέντρων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις θεσμικές αρμοδιότητές του ΕΚΕΠ (ΠΔ 232 ΦΕΚ Α’ 179/29-7-1998, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ44 ΦΕΚ Α’ 37/9-2-2004) και στο πλαίσιο των δράσεών του για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Εκπαίδευση – Αρχική Κατάρτιση – Απασχόληση (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), προβαίνει στη σύσταση Μητρώου Ιδιωτικών Γραφείων και Κέντρων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι αφενός η χαρτογράφηση και καταγραφή των ιδιωτών επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ σε πολίτες όλων των ηλικιών και μια πρώτη διαπίστωση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου η διαμόρφωση μιας τράπεζας ειδικών επιστημόνων και εξειδικευμένων φορέων ΣΥΕΠ που θα είναι διαθέσιμοι να υποστηρίξουν τις διάφορες δράσεις παροχής ΣΥΕΠ τόσο του ΕΚΕΠ όσων και άλλων φορέων.

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατηγορίες: Γενικά