Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

Ἡμερίδα: «Οἱ Νέες Μορφές καί ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας»

Ἡμερίδα: «Οἱ Νέες Μορφές καί ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας»

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Ἀθήνα,

Ἡμερομηνία: Μάρτιος 2015 (ἡ ἀκριβής ἡμερομηνία θά ἀνακοινωθεῖ σύντομα)

Ὁ κύκλος ζωῆς τῆς οἰκογένειας, μέσα στὸ εὐρύτερο κοινωνικοπολιτικὸ περιβάλλον, ἀποτελεῖ τὸ φυσικὸ πλαίσιο διαμόρφωσης τῆς ἀτομικῆς ταυτότητας καὶ ἐξέλιξης. Καταγράφει τὴν ἐπίδραση τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος στὸ ἄτομο, καθὼς τὸ διαγενεαλογικὸ πλέγμα τῶν οἰκογενειακῶν συνδέσεων ἀποτελεῖ ἕνα πρότυπο, ποὺ ἐπανάλαμβάνεται στὴ ζωή μας. Ἡ γνώση αὐτὴ ἀποσκοπεῖ στὴν κατανόηση τῶν ἰδιαίτερων προκλήσεων ποὺ ἀντιμετωπίζει κάθε μορφὴ οἰκογένειας, στὴν ἑκάστοτε περίοδο τῆς ζωῆς της. Ἡ ἡμερίδα ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.)· σέ Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς Παιδαγωγούς καθὼς καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὴν παρακολουθήσουν.

Θεματολογία

Ὁ κύκλος ζωῆς τῆς οἰκογένειας δὲν μελετᾶται πλέον μὲ ἄξονα τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ ἑστιάζεται στὶς διάφορες μορφὲς τῆς οἰκογένειας, ποὺ δημιουργοῦνται σὲ μιὰ κοινωνία. Διακρίνονται ἐνδεικτικὰ οἱ κάτωθι ἐπὶ μέρους ἑνότητες:

  • Οἱ Νεαροί Ἐνήλικες
  • Τά Νεαρά Ζευγάρια
  • Οἱ Οἰκογένειες μὲ Μικρά Παιδιά
  • Οἱ Οἰκογένεις μὲ Ἐφήβους
  • Οἱ Οἰκογένειες στὴ Μέση Ἡλικία
  • Ἡ Οἰκογένεια σὲ Βάθος Χρόνου
  • Τὸ Διαζύγιο καὶ οἱ Πολυπυρηνικὲς Οἰκογένειες
  • Οἱ Μονογονεϊκὲς Οἰκογένειες
  • Ἡ Ὁμοφυλοφιλικὴ Ταυτότητα
  • Ἡ Μετανάστευση

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops)

Κόστος Συμμετοχῆς: 50 εὐρώ, ἔκπτωση 20% σὲ φοιτητὲς καὶ ζευγάρια

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr