Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

01/12/2017 - 31/12/2017

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΚΑΙΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΟΙΚΙΑΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

                            

Αρ. Πρωτ: 65235

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το άρθρο 3.2 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, της απόφασης της υπ’ αριθμ. 293Α΄/9-12-2016 απόφασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου καθώς και της απόφασης της υπαριθμ.53Α΄/1011-2016Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, καλείτουςενδιαφερόµενουςαπό 16/01/2017µέχρικαι τις 17/02/2017 νακαταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα ΜεταπτυχιακώνΣπουδών(Π.Μ.Σ.),μετίτλο«Εκπαίδευσηκαι Πολιτισμός» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

 1. 1.‘Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη’
 2. 2.‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων’
 3. 3.‘Αγωγή και Πολιτισμός’

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτι­σμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαί­δευσης και Πολιτισμού.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

Α) Στην εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με:

       Την αξιολόγηση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς κατάλληλης ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης.

       Την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας στη σχολική τάξη.

       Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών.

       Τα σύγχρονα συστή­ματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.

       Την αναγνώριση του ρόλου του σχολείου, της οικογένειας καθώς και του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

Β)Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας με στόχο να αναλάβουν:

       Καθήκοντα στελεχών Διοίκησης Σχολικών Μονάδων και Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης.

       Έργο Σχολικών Συμβούλων.

Γ)  Στην εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών καθώς και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να:

       Καλλιεργούν τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα των μαθητών και την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

       Επιμελούνται στα σχολεία τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, σχολικών πολιτιστικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημιουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.ά.

       Αναλαμβάνουν στην εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών διαδρομών και, τέλος, δράσεις πολιτιστικού τουρισμού.

       Υλοποιούν τις καινοτόμες δράσεις, οι οποίες οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που διδάσκονται σε αυτό είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακα­δημαϊκά εξάμηνα, ενώ ωςανώτατοόριοφοίτησης ορίζεται στατρία (3)ακαδημαϊκάέτη. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ενενήντα (90) από αυτές αντιστοιχούν στα δώδεκα (12) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) στη διπλωματική εργασία. Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο. Κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείταιηδιπλωµατική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Οι τίτλοι των μαθημάτων του Προγράμματος είναι οι εξής:

                          ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: “Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη”

ΜΑΘΗΜΑΤA 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Παιδαγωγική Ψυχολογία

2

Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και διδακτική αποτελεσματικότητα

3

Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη

4

Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική Ι

ΜΑΘΗΜΑΤA 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Αναπτυξιακή Ψυχολογία – Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*

2

Εκπαιδευτική αξιολόγηση

3

Μαθησιακά προβλήματα: Διάγνωση και αντιμετώπιση

4

Μεθοδολογικές στρατηγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤA 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Αναστοχαστική Παιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα

2

Σχολική συμβουλευτική

3

Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική ΙΙ

4

Σχολικά προγράμματα και γνωστικές δεξιότητες

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: “Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων”

ΜΑΘΗΜΑΤA 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Μεθοδολογία της έρευνας – Ειδικά θέματα ανάλυσης δεδομένων

2

Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης

3

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

4

Οργανωσιακή συμπεριφορά- Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*

ΜΑΘΗΜΑΤA 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Εφαρμοσμένη στατιστική

2

Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων

3

Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-Πρακτική Άσκηση**

4

Οικονομικά της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας

ΜΑΘΗΜΑΤA 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Νομική και διοικητική διάσταση της σχολικής διεύθυνσης

2

Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

3

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της εκπαίδευσης

4

Εφαρμοσμένη οικονομική και marketing της εκπαίδευσης

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: “Αγωγή και Πολιτισμός”

ΜΑΘΗΜΑΤA 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Πολιτισμός και Πολιτισμοί

2

Μαθησιακό περιβάλλον και αποτελεσματική διδασκαλία

3

Παιδαγωγική του θεάτρου

4

Διατροφή και Πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑΤA 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης-Πρακτική Άσκηση***

2

Μουσειακή εκπαίδευση

3

Πολιτισμός και περιβάλλον

4

Πολιτισμός, τουρισμός και επιχειρηματικότητα- Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*

ΜΑΘΗΜΑΤA 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

Πολιτιστικές διαδρομές

2

Πολιτισμική τεχνολογία

3

Λογοτεχνία και Τύπος στην εκπαίδευση

4

Μεθοδολογία της έρευνας

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

*Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης, τα οποία αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυ­ναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων που αφο­ρούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, κ.ά.

**Πρακτική Άσκηση διάρκειας 12 ωρών που αποσκοπεί στην εξοικείωση των μεταπτυχια­κών φοιτητών της κατεύθυνσης: «Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» με σύγ­χρονα μοντέλα σχολικής ηγεσίας, καθώς και στην εξέταση της αμφίδρομης σχέσης αυτής με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσω βιωματικών τεχνικών και πρακτικών ασκήσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων των εκπαιδευτικών οργα­νισμών.

*** Πρακτική Άσκηση διάρκειας 12 ωρών, η οποία αποσκοπεί στην εξοικείωση των μετα­πτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης «Αγωγή και Πολιτισμός» με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση ανάλογων δράσεων σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φο­ρείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό και με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή από­ψεων.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως:

       Υποτροφίες «Γεώργιος Καραμπατζός».

       Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης.

       Φροντιστηριακές / εργαστηριακές ασκήσεις.

       Επισκέψεις σε μουσεία.

       Δωρεάν συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια-ημερίδες που διοργανώνει/συνδιοργανώνει το ΠΜΣ.

       Εκπαιδευτικές εκδρομές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣτοΠ.Μ.Σ. γίνονταιδεκτοί πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών ή και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίωντηςημεδαπήςκαθώςκαι Τμημάτωναναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.Επίσης, γίνονταιδεκτοίπτυχιούχοιΤμημάτων Τεχνολογικών ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων(Τ.Ε.Ι.υναφούςγνωστικούαντικειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί μέσω: α. Μοριοδότησης των πιστοποιημένων προσόντων του κάθε υποψηφίου και β. Προσωπικής συνέντευξης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση και το φάκελο με τα δικαιολογητικά του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντόςτωνπροβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη. Η ΓραμματείατουΠ.Μ.Σ. τουΤμήματοςπαραλαμβάνειτιςαιτήσειςκαιταδικαιολογητικά τωνυποψηφίων,ελέγχειτην εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των φακέλων τους και συντάσσει τους πίνακες των υποψηφίων. Στη συνέχεια, διαβιβάζει τους πίνακες και τους φακέλους των υποψηφίων στον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.) και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., τα οποία έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής των περαιτέρω διαδικασιών αξιολόγησης και τελικής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Ακολουθεί ο πίνακας των κριτηρίων μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. 1.Βαθμός βασικού πτυχίου

μέγιστο όριο: 10 μονάδες

– Άριστα (≥ 8.50)

10 μονάδες

– Πολύ καλά (6.50 έως 8.49)

6 μονάδες

– Καλά (≤ 6.49)

3 μονάδες

 1. 2.Μέση βαθμολογίασυναφών προπτυχιακών μαθημάτων

μέγιστο όριο: 6 μονάδες

Βαθμός 8.5 -10

                 6 μονάδες

– Βαθμός 6.5 –8.4

                 4 μονάδες

– Βαθμός 5 – 6.4

                     2 μονάδες

 1. 3.Πτυχιακή Εργασία

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

– Βαθμός από 7.5 έως 10

4 μονάδες

– Βαθμός από 5 έως 7.4

2 μονάδες

 1. 4.Δεύτερο πτυχίο

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

– από Πανεπιστήμιο

4 μονάδες

– από ΤΕΙ

2 μονάδες

 1. 5.Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας

μέγιστο όριο: 8 μονάδες

– Επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση)

8 μονάδες

– Επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση)

5 μονάδες

– Επιπέδου Β2 (καλή γνώση)

3 μονάδες

– Επιπέδου Β1 (μέτρια γνώση)

2 μονάδες

 1. 6.Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β1)

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

(2 μονάδες ανά γλώσσα – μέχρι δύο γλώσσες)

 1. 7.Διδακτορικό Δίπλωμα

9 μονάδες

 1. 8.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

μέγιστο όριο: 7 μονάδες

– Συναφές

7 μονάδες

– Μησυναφές

4 μονάδες

 1. 9.Παρακολούθηση συναφών επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτωνκατάρτισης

μέγιστο όριο: 4 μονάδες

(2 μονάδες ανά σεμινάριο – μέχρι δύο σεμινάρια)

 1. 10.Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσιαή ιδιωτική για όλες τις Κατευθύνσεις) ή σε άλλο πολιτιστικό φορέα (για την Κατεύθυνση ‘Αγωγή και Πολιτισμός’)

μέγιστο όριο: 5 μονάδες

– μεγαλύτερηαπό 10 χρόνια

5 μονάδες

– 4 έως 10 χρόνια

4 μονάδες

– 1 έως 3 χρόνια

3 μονάδες

 1. 11.Δημοσιεύσειςσε επιστημονικάπεριοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (µεκριτές)

μέγιστο όριο: 3 μονάδες

(1 μονάδα ανά δημοσίευση – μέχρι τρεις δημοσιεύσεις)

 1. 12.Άλλο συναφές συγγραφικό έργο(π.χ. εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό)

2 μονάδες

 1. 13.Γνώση Η/Υ από πιστοποιημένο φορέα

3 μονάδες

 1. 14.Συστατικές επιστολές

μέγιστο όριο: 2 μονάδες

(1 μονάδα ανά συστατική επιστολή – μέχρι δύο συστατικές επιστολές)

 1. 15.Επιστημονικήσυζήτηση – συνέντευξη

30 μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ

100 μονάδες

Ακολουθείεπιστημονική συζήτηση-συνέντευξηπουαξιολογείταιµε 30%. Μεβάσηκαι τααποτελέσματατηςσυνέντευξηςσυντάσσεταιοτελικόςπίνακαςαξιολόγησης τωνυποψηφίων,σύμφωνα με τον οποίοοιπρώτοι45 (15 ανά Κατεύθυνση)γίνονταιδεκτοίστοΠρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του προγράμματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διατίθεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος).
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αντίγραφοπτυχίου, με αναγνώρισητουΔΟΑΤΑΠγιατίτλουςσπουδώνπουπροέρχονται από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτικήβαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας.
 6. Άλλα πτυχία Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
 7. Μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον υπάρχουν).
 8. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
 9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 10. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
 11. Συστατικέςεπιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). Η μία τουλάχιστον εκ των δύο συστατικών επιστολών θα πρέπει να προέρχεται από ακαδημαϊκό δάσκαλο ενώ η δεύτερη (εάν υπάρχει) μπορεί να προέρχεται από τον επαγγελματικό χώρο του υποψηφίου.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Μ.Σ.

Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα υλοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση θα πραγματοποιείται καθημερινές, δύο έως τρία απογεύματα εβδομαδιαίως. Στην Κατεύθυνση «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤοΠρόγραµµαείναιαυτοχρηµατοδοτούµενοκαιτο συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα σε αυτόανέρχεταιστις3.500€ τοοποίοκαταβάλλεταισε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (σε ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεταικαισεηλεκτρονικήμορφήστηνιστοσελίδατουΠανεπιστημίου)μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο Κεντρικό κτήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στον 1ο όροφο, γραφείο 1.06, κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16/01/2017 έως και τις 17/02/2017, ώρες 11.00-14.30.  

H αίτηση μαζί με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί από τους ενδιαφερομένους και ταχυδρομικά(σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 17/02/2017), στη Διεύθυνση:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, και Εφαρμοσμένων Οικονομικών,

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα

ΑΤΤΙΚΗ

(υπόψη κας Καραγεώργου Ελισσάβετ, κεντρικό κτήριο, γρ. 1.06).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούννααπευθύνονται καθημερινά από 11.00 έως 14.30στη ΓραμματείατουΠ.Μ.Σ.«Εκπαίδευσηκαι Πολιτισμός», στην κυρία Καραγεώργου Ελισσάβετ τηλεφωνικά στο 210-9549215 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ekarage@hua.gr.

Αθήνα,

ΗΠρόεδροςτου Τμήματος

ΜητούλαΡόϊδω, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κατηγορία: Σεμινάρια