Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

16/04/2016

Ἐφηβεία: Πρόκληση καὶ Εὐκαιρία γιὰ τοὺς Γονεῖς

Ἐφηβεία: Πρόκληση καὶ Εὐκαιρία γιὰ τοὺς Γονεῖς

 

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ἐφηβεία: Πρόκληση καὶ Εὐκαιρία γιὰ τοὺς Γονεῖς»

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καὶ Ζεύγους διοργανώνουν Ἡμερίδα μὲ θέμα:

«Ἐφηβεία: Πρόκληση καὶ Εὐκαιρία γιὰ τοὺς Γονεῖς»

Ἡ ἐφηβεία φέρνει μιὰ νέα ἐποχὴ στὴν οἰκογένεια. Τὰ ὅρια τῆς οἰκογένειας ἀπαιτεῖται νά ἀναπροσαρμοσθοῦν, νὰ χαλαρώσουν καὶ νὰ γίνουν πιὸ διαπερατὰ προκειμένου νὰ ἐπιτρέψουν τήν ὁλοένα καὶ περισσότερο αὐξανόμενη αὐτονόμηση τῶν παιδιῶν.

Οἱ ἔφηβοι ἀρχίζουν νὰ διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ταυτίζονται μὲ τὴν ὁμάδα τῶν συνομηλίκων τους καὶ διαμορφώνουν τὴν ταυτότητά τους. Οἱ γονεῖς ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους ξανὰ στὸν ἑαυτό τους καὶ τὴ μεταξύ τους σχέση, τοὺς προσωπικούς τους στόχους καὶ τὴ φροντίδα τῆς μεγαλύτερης γενιᾶς. Ἐπίσης, αὐτὴ τὴν περίοδο, οἱ γονεῖς παύουν νὰ ἀσκοῦν τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία, καθὼς οἱ ἔφηβοι διευρύνουν τὴν οἰκογένεια σὲ ἕνα νέο σύστημα ἀξιῶν, μέσῳ τῶν φίλων τους καὶ τῶν, ἐκτὸς οἰκογενείας, ἐμπειριῶν τους.

Ἡ Ἡμερίδα περιλαμβάνει θεωρητικὲς διαλέξεις, ἀκολουθούμενες ἀπὸ συζήτηση, καθὼς καὶ βιωματικὰ ἐργαστήρια σὲ μικρὲς ὁμάδες πρὸς ἐμπέδωση τοῦ θεωρητικοῦ ὑλικοῦ. Ἀπευθύνεται τόσο σὲ γονεῖς ὅσο καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ποὺ ἐργάζονται στὸ χῶρο τῆς ὑγείας.

Τὰ θέματα τῆς Ἡμερίδας θὰ ἑστιασθοῦν στὰ κάτωθι:

Α. «Ἐφηβεία: Πρόκληση καὶ Εὐκαιρία γιὰ τοὺς Γονεῖς»

  • Τὸ κοινωνικοπολιτιστικὸ περιβάλλον
  • Ἡ διαμόρφωση τῆς προσωπικῆς ταυτότητας
  • Οἱ φυσικὲς ἀλλαγές
  • Οἱ ἀλλαγὲς τῆς ταυτότητας φύλου καὶ ἡ ὁριοθέτηση
  • Οἱ συναισθηματικὲς ἀλλαγές
  • Οἱ ἀλλαγὲς στὴν οἰκογενειακὴ δομή
  • Ἐπαναδιαπραγμάτευση τῶν σχέσεων μεταξὺ γονέων καὶ ἐφήβων
  • Ἐνθάρρυνση τοῦ γονεϊκοῦ δεσμοῦ
  • «Χτίζοντας» τὴν Ἐπικοινωνία

Β. Ἡ δομή, ἡ λειτουργία καί ἡ σημασία τῶν βιωματικῶν τεχνικῶν στὶς Ψυχοεκπαιδευτικὲς Ὁμάδες Γονέων

Γ.  Βιωματικὴ Μάθηση σέ μικρὲς ὉμάδεςἘμπειρίας


Πρόγραμμα Ἡμερίδας

9.00-9.15     Προσέλευση

9.15-9.30     Ἔναρξη – Χαιρετισμοί

9.30-10.30    Εἰσήγηση:   Ἐφηβεία: Πρόκληση καὶ Εὐκαιρία γιὰ τοὺς Γονεῖς

Εἰσηγήτρια: Ἀθανασία Κακούρη   Συντονιστής: Θαλῆς Παπαδάκης

10.30-10.45  Διάλειμμα – Καφές

10.45-12.00  Βιωματικὴ Μάθηση σὲ Μικρές Ὁμάδες

12.00-12.30  Διάλειμμα – Ἐλαφρὺ Γεῦμα

12.30-13.30  Εἰσήγηση: Οἱ Ὁμάδες Γονέων

Εἰσηγήτρια: Κυριακὴ Μανουσάκη    Συντονίστρια: Κωνσταντίνα Λατσώνα

13.30-13.45  Διάλειμμα – Καφές

13.45-15.00  Βιωματικὴ Μάθηση σὲ Μικρὲς Ὁμάδες

15.00-16.00  Ὁλομέλεια – Ἀξιολόγηση τῆς Ἡμερίδας


Κόστος Συμμετοχῆς: 40 €  (25 € γιὰ φοιτητές ἀνέργους)

Πληροφορίες-Ἐγγραφές:

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 6447 532-33

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 21/3/2016

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες