Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

12/02/2016 - 05/03/2016

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

Ενημερωτικό Σημείωμα

Σεμινάριο

Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Έρευνας

και Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών

12–13 Φεβρουαρίου 2016

19-20 Φεβρουαρίου 2016

26-27 Φεβρουαρίου 2016

4-5 Μαρτίου 2016

Ο Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας οργανώνει

Σεμινάριο με θέμα : «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα μεθοδολογίας της

επιδημιολογικής έρευνας, στην ανάκτηση, ανάλυση, επεξεργασία και κριτική αποτίμηση

επιστημονικών πληροφοριών, συγγραφή επιστημονικής εργασίας και στην εφαρμογή,

πρωτοκόλλων κλινικής έρευνας.

Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας

στη σωστή χρήση της μεθοδολογίας της επιδημιολογικής έρευνας στη λήψη ορθών και

τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων βασισμένων στα πλέον επικαιροποιημένα και αξιόπιστα

επιστημονικά στοιχεία για την άσκηση τεκμηριωμένης φροντίδας υγείας.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

 γνωρίζουν και να ακολουθούν τις θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας της

επιστημονικής έρευνας

 χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σύγχρονα και εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία

αναζήτησης και ανάκτησης επικαιροποιημένων επιστημονικών πληροφοριών

 εντοπίζουν την κατάλληλη επιστημονική βιβλιογραφία από το χώρο των

ιατροφαρμακευτικών επιστημών

 ασκούν κριτική αξιολόγηση στις ανακτώμενες επιστημονικές πληροφορίες

 συγγράφουν ερευνητική εργασία

 εφαρμόζουν κλινική έρευνα. Α6957

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

οργανώνει Σεμινάριο με θέμα :

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

με Επιστημονική Υπεύθυνο την Dr. Ελένη Κορνάρου, Επιστημονικό Συνεργάτη του Τομέα.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 36 ώρες και θα υλοποιείται κάθε Παρασκευή

και Σάββατο από 12 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2016 (΄Ωρες διεξαγωγής : τις

Παρασκευές 16.00 – 20.00 και τα Σάββατα 9.00 – 14.00).

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν Επαγγελματίες Υγείας, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 1 Φεβρουαρίου 2016 ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση :

Αριθμός συμμετεχόντων : 35 άτομα.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Κόστος Συμμετοχής : 200€. Η αίτηση οριστικοποιείται με την καταβολή της

Πληροφορίες :  www.esdy.edu.gr

 Άννα Λούρμπα, Τηλέφωνο : 2132010385 /ή 378

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης : Οι συμμετέχοντες θα λάβουν με το πέρας του

Σεμιναρίου Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Τόπος Διεξαγωγής : Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196,

Αθήνα (στάση metro Αμπελόκηποι).

Κατηγορία: Σεμινάρια