Εκδηλώσεις
Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών

13/07/2023 - 31/07/2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική” του τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ»
Αντικείμενο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη
Γεροντολογία και Γηριατρική» αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης και σε βάθος θεωρητικής
γνώσης και πρακτικής κατάρτισης σε απαραίτητες κλινικές δεξιότητες στο προσφερόμενο
γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης γηριατρικής με στοιχεία γεροντολογίας».
Ο σκοπός του Προγράμματος του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΙι.Π.Μ.Σ.) είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά
πεδία της γηριατρικής, της γεροντολογίας, καθώς και των κοινωνικών, και ψυχολογικών
προβλημάτων που προκύπτουν. Επιπλέον σκοπό αποτελεί ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών
φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τρίτη και τέταρτη ηλικία (χρόνια
νοσήματα, άλγος, αποκατάσταση, διατροφή, χειρουργικές επιπλοκές, πρόνοια και στήριξη,
ευθραυστότητα και φροντίδα), με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί
στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των
μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ
έως 31 Ιουλίου, ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: geriatrics.auth@gmail.com.

Poster_2023-2024

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ_ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Κατηγορία: Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών