Τα Νέα

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Άρθρο 09 – Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 09 – Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται χίλιες εξήντα επτά (1.067) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): ογδόντα έξι (86) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατό εξήντα έξι (166) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ενενήντα τρεις (93) θέσεις και
δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):
αα) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
ββ) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): σαράντα επτά (47) θέσεις,
δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,
εε) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τρεις (33) θέσεις,
στστ) Ειδικών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις και
γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.
δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι έξι (26) θέσεις και
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα πέντε (45) θέσεις.
2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ. Η κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών.
3. Οι θέσεις της παρ. 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της ίδιας παραγράφου κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια υπουργική απόφαση.
4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ., αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Κατηγορίες: Γενικά