Τα Νέα

Δελτίου Τύπου βιβλίου στα γαλλικά του ομ. Καθηγητού Α.Μ. Σταυρόπουλου

Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21, Ἀθήνα – Τηλ.: 210.7272.313, 210.7272.288

Fax: 210.7272.251, e-mail: theologia@ecclesia.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Alexandre Μ. Stavropoulos, Professeur Émérite de la Faculté de Théologie, Université d’Athènes: Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie, Analectes de la revue Theologia 1, Athènes 2011, 212 p.

Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Ὁμ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν: Ἐπιστῆμες τοῦ Ἀνθρώπου καὶ Ὀρθόδοξη Θεολογία. Ζητήματα Ἀνθρωπολογίας, Ἀνάλεκτα Θεολογίας 1, Ἀθῆναι 2011, 212 σ. (σὲ γαλλικὴ γλώσσα).

Ἡ γλώσσα τῆς θεολογίας καὶ τῆς λατρείας, ἡ θεολογία καὶ ἡ τέχνη τῆς εἰκόνας, ὅπως καὶ κάθε μορφὴ ἐκκλησιαστικῆς ἔκφρασης καὶ ζωῆς παραμένει ἀνερμήνευτη δίχως τὸν διάλογο θεολογίας καὶ πολιτισμοῦ. Ἡ θεολογία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ὑφίσταται πάντοτε σὲ σχέση καὶ ἀλληλεπίδραση μὲ τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ καὶ πολιτισμικὸ περιβάλλον, ἀκόμη καὶ στὴν πλέον ἐσχατολογικὴ ἐκδοχὴ τοῦ χριστιανικοῦ πολιτεύματος.

Οἱ προκλήσεις τῶν καιρῶν, ἀλλά, κυρίως, οἱ θεολογικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καθιστοῦν ἀπαραίτητο καὶ ἐπιτακτικὸ τὸ αἴτημα, ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος νὰ ἀκούγεται εὐρύτερα, νὰ προκαλεῖ ζυμώσεις καὶ γόνιμη συζήτηση, νὰ γίνεται φανερὴ ἡ ἐπικαιρότητα καὶ διαχρονικότητά του. Τά «Ἀνάλεκτα Θεολογίας», ἡ νέα αὐτὴ σειρὰ θεολογικῶν μελετῶν καὶ δοκιμίων τῆς ὁμώνυμης τριμηνιαίας ἔκδοσης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιχειρεῖ νὰ ἐκφράσει ἀφ᾽ ἑνὸς τὸν δημιουργικὸ διάλογο θεολογίας καὶ πολιτισμοῦ καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, νὰ ἀναδείξει τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο.

Ὁ συγγραφέας τῶν κειμένων ποὺ περιλαμβάνονται σ’ αὐτὸν τὸν πρῶτο τόμο τῆς νέας σειρᾶς «Ανάλεκτα Θεολογίας» εἶχε τὴν πεποίθηση, ἀπὸ τὰ φοιτητικά του ἤδη χρόνια, ὅτι ἡ γνώση εἶναι πολύπλευρη. Γιὰ νὰ ἀποκτήσει κάποιος σφαιρικὴ εἰκόνα τῶν πραγμάτων ὀφείλει νὰ ἐρευνᾶ ὅλες τὶς διαστάσεις αὐτῆς τῆς σφαίρας ποὺ κινεῖται συνεχῶς καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὴν ἀκινητοποιήσει. Θεώρησε λοιπὸν ἀπαραίτητο, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς βασικὲς ὀρθόδοξες θεολογικὲς σπουδὲς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, νὰ εἰδικευθεῖ στὴν Πρακτικὴ Θεολογία στὴν Εὐαγγελικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Erlangen στὴ Γερμανία καὶ νὰ σπουδάσει σὲ προπτυχιακό, μεταπτυχιακὸ καὶ διδακτορικὸ ἐπίπεδο Ψυχολογία καὶ Οἰκογενειακὲς Ἐπιστῆμες καὶ Σεξολογία στὸ Καθολικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λουβαίν, στὸ Βέλγιο. Ἐκτὸς, δηλαδὴ, ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα στὶς διάφορες χριστιανικὲς ὁμολογίες, ἐπιτέλεσε καὶ ἕνα σημαντικὸ ἄνοιγμα πρὸς τὶς Ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ αὐτὸ συνειδητὰ, γιὰ νὰ γνωρίσει τὶς ἀπόψεις τῶν ἄλλων καὶ νὰ γνωρίσει τὶς ἀπόψεις ποὺ ἐκπροσωποῦσε ὁ ἴδιος, διδάσκοντας ὡς βοηθὸς στὴν Εὐαγγελικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bochum, Γερμανία καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίν.

Ὁ Ἀλέξάνδρος Μ. Σταυρόπουλος, Ὁμ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὰ σαράντα καὶ πλέον χρόνια τῆς ἀκαδημαϊκῆς σταδιοδρομίας του, εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν ὀρθόδοξη θεολογία καὶ νὰ ἐξετάσει ποικίλα ζητήματα ἀνθρωπολογίας, ὄχι μονομερῶς ἀλλὰ προσεγγίζοντας ποικίλα πεδία τοῦ ἐπιστητοῦ μὲ ἀνοιχτὰ μάτια καὶ αὐτιὰ ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσει νὰ προσλάβει διαφορετικὰ στοιχεῖα, νὰ συνεργαστεῖ μὲ ἄλλους ἐπιστήμονες καὶ ἐπιστῆμες, νὰ βιώσει ἐμπειρικὰ ξένες ἐμπειρίες, καὶ νὰ μπορέσει νὰ ἐναρμονίσει μὲ δημιουργικὸ τρόπο ὅλες αὐτὲς τὶς προσεγγίσεις. Ὄντας μέλος πολλῶν διεπιστημονικῶν ἑταιρειῶν, ἔλαβε μέρος σὲ συνέδρια μὲ ἀνακοινώσεις του, πραγματοποίησε διαλέξεις, ὀργάνωσε σεμινάρια καὶ δίδαξε μὲ τρόπο διεξοδικὸ διάφορα ἀντικείμενα τῆς εἰδικότητάς του, μὲ στόχο πάντα οἱ διατυπώσεις του νὰ κινοῦνται σὲ ἐπίπεδο διεπιστημονικότητας, λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς ἀπόψεις καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων, στὴν κατεύθυνση πάντα μίας ἀνθρωπολογίας φωτιζόμενης ἀπὸ ποικίλους προβολεῖς γνώσεων. Τὸ βιβλίο «Ἀνθρωπιστικὲς Ἐπιστῆμες καὶ Ὀρθόδοξη Θεολογία. Θέματα Ἀνθρωπολογίας», διαρθρώνεται στὰ ἑξῆς βασικὰ μέρη: α. «Διεπιστημονικὴ προσέγγιση τῆς ἐμπερίστατης ἀνθρωπότητας», β. «Πρὸς ἕνα ὀρθόδοξο ἦθος», γ. «Ἡ θεραπευτικὴ προοπτική» καὶ δ. «Ἡ ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ γάμου καὶ τῆς ἀγαμίας».

 

Κατηγορίες: Γενικά