Τα Νέα

Ένταξη των Ψυχολόγων στο άρθ. 400 του ΚΠολΔ για την εξαίρεση μαρτύρων από δίκη.

Μετά από επανειλημμένα διαβήματα του ΣΕΨ, εντάχθηκε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 400, η εξαίρεση των Ψυχολόγων ως μάρτυρες κατηγορίας ή υπεράσπισης.

Ν. 4842, τεύχος Β’, 13-10-2021:
Άρθρο 19: Εξαίρεση μαρτύρων – Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 400 του ΚΠολΔ
Η περ. 1 του άρθρου 400 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται με την προσθήκη των ψυχολόγων στους μάρτυρες που εξαιρούνται της εξέτασης και το άρθρο 400 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 400
Δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως μάρτυρες: 1) οι κληρικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσοκόμοι, μαίες, ψυχολόγοι, οι βοηθοί τους, καθώς και οι σύμβουλοι των διαδίκων, για τα πραγματικά γεγονότα που τους εμπιστεύτηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους για τα οποία έχουν καθήκον εχεμύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εμπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο, 2) δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί εν ενεργεία ή όχι, για πραγματικά γεγονότα για τα οποία υπάρχει καθήκον εχεμύθειας, εκτός αν ο αρμόδιος υπουργός επιτρέψει να εξεταστούν.».

Κατηγορίες: Επαγγελματικά