Τα Νέα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ψυχολογίας , προκύρηξη του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ψυχολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ”

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» θα λειτουργήσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 .

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα πέντε (35) φοιτητών/τριών, για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ (ΦΕΚ 795 τεύχος B/ 6 Μαΐου 2015).

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ: http://www.psych.uoa.gr.

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας (Τμημάτων ή ισοτίμων Προγραμμάτων Ψυχολογίας) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

Β) Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής / Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμημάτων Φιλολογίας, Τμημάτων Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης (κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας) καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές των παραπάνω τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμη ορκισθεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

Απονεμόμενοι τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων στις κατευθύνσεις:

α. Σχολική Ψυχολογία

β. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 20/3/2017 έως και 30/04/2017 στο Τμήμα Ψυχολογίας, στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (γραφείο 504) από 11.00 π.μ. έως 14.00 καθημερινά τις εργάσιμες μέρες. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277559 (κα Σωτ. Θεολόγη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και 30 Απριλίου 2017. Στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυψ. 504 (υπόψη κας Θεολόγη) Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 03, Αθήνα.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν:

 1. Αίτηση εγγραφής στην κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος που επιθυμούν.
  1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 5. Τεκμήριο επαρκούς κατοχής ξένης γλώσσας
 6. Αντίτυπα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν)
 7. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη ως εξής: Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε δύο γνωστικά αντικείμενα. Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Ύλη εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία :

1. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική

Μεθοδολογία Επιστημονικής έρευνας:                       Μέθοδοι δειγματοληψίας. Ερευνητικές

στρατηγικές (περιγραφική, συναφειακή, expostfacto, πειραματική), επίδραση τρίτων μεταβλητών και έλεγχός τους σε κάθε ερευνητική στρατηγική. Μέθοδοι αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ερευνητικών μετρήσεων.

Στατιστική: Δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, συνάφεια κατά Pearson, κατά Spearmanκαι, δείκτες συνάφειας Φ & C. Γενικές αρχές και πορεία ελέγχου στατιστικών επαγωγών (δειγματοληπτικές κατανομές & τυπικά σφάλματα μέτρησης, στατιστικές υποθέσεις, στατιστικά κριτήρια, εκτίμηση σημείου & διαστήματος, στατιστική σημαντικότητα & στατιστικά σφάλματα). Συγκρίσεις μέσων όρων δύο ομάδων (ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. 1.Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1993). Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Τόμοι Α και Β. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 2. 2.Μυλωνάς, Κ. (2012). Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές με τον MSExcel, με Στοιχεία Μετρικής Θεωρίας και Ψυχομετρίας. Αθήνα: Πεδίο.

2. Εξελικτική Ψυχολογία

Έννοια και έργο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Η έννοια της Ανάπτυξης, τα βασικά ερωτήματα γύρω από αυτήν και οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη. Ο ρόλος της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος. Βιολογική, Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη στην προσχολική, την σχολική (μέση παιδική) και την εφηβική ηλικία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Feldman, R. (2009). Εξελικτική Ψυχολογία. Δια Βίου Ανάπτυξη. Αθήνα: Gutenberg
 2. Cole, S., & Cole, M. (2000). Η ανάπτυξη των παιδιών. Τόμοι Α-Γ. Αθήνα:Τυπωθήτω
 3. Baucum, D., & Craig, J.C. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Αθήνα:Παπαζήση.
 4. Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, κρίση της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πειραματικές και μη πειραματικές μέθοδοι της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας, ερευνητική δεοντολογία, β) Στάσεις και η σχέση τους με τις Αξίες και τις Ιδεολογίες, διαμόρφωση Στάσεων, δομή και λειτουργία των Στάσεων, ανακολουθία Στάσεων- Συμπεριφοράς και οι σχετικές θεωρίες, γ) Αλλαγή των Στάσεων, Ενδοτικότητα, Γνωστική Ασυμφωνία, δ) Ομάδα και διαστάσεις διαμόρφωσης της ομάδας, Επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, Ομαδική συνεκτικότητα, Ομαδική κοινωνικοποίηση, Νόρμες, Δομή της ομάδας, ε) Διαπροσωπικές σχέσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία, η Θεωρία του Balesγια την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ομάδες, μη λεκτική συμπεριφορά και διαφυλικές σχέσεις, δομικές και λειτουργικές προσεγγίσεις της μη λεκτικής συμπεριφοράς, μοντέλα περιγραφής της αλληλεπίδρασης και ο ρόλος της γλώσσας (προσέγγιση D. Graddol), τελετουργίες-εθιμοτυπίες (θεωρία του E. Goffman), στ) Πρώιμες σχέσεις και διαπολιτισμικές διαφορές, Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών του G. Kelly, Αιτιακές αποδόσεις στις στενές/οικείες σχέσεις και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Hogg, M. A. & Vaughan, G. A. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: εκδ. Gutenberg,

Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε.

 1. MiellD. & Dallos, R. (2011). Διαπροσωπικές Σχέσεις: M^ συνεχής κοινωνική αλληλεπίδραση, Αθήνα, εκδ. Πεδίο.
 2. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη Μελέτη της Κοινωνικής Συμπεριφοράς. Αθήνα: Gutenberg Γ. Δαρδανός Κ. Δαρδανός Ο.Ε., Αθήνα
 3. Γεώργας, Δ. (1995). Κοινωνική Ψυχολογία, τόμ. α’ και β’ (4η έκδοση). Αθήν: Ελληνικά Γράμματα.

Εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν 23 Μαΐου και 24 Μαΐου 2017 Τρίτη 23η Μαΐου 2017, 17.00-19.00

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:

Εξελικτική Ψυχολογία

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:

Εξελικτική Ψυχολογία

Τετάρτη 24η Μαΐου 2017, 17.00-19.00

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο:

Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές αυτές εξετάσεις, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.

Υποχρεώσεις των φοιτητών – Δίδακτρα

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εποπτεία, συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας α) το ποσό των 2.400,00 € ετησίως για την κατεύθυνση «Σχολική

Ψυχολογία» (1200 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου) και β) το ποσό των 1.800,00 € ετησίως για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» (900 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

Η Διευθύντρια Π.Μ.Σ. Σχολικής Ψυχολογίας

Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου

 

 

Κατηγορίες: Γενικά