Τα Νέα

Εξώδικο εναντίον του προέδρου του «Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του «Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων» (Σ.Ε.Ψ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δασκαλάκη, αριθμός 35, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον Νικόλαο Μάντη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τζωρτζ, αριθμός 10, ατομικά και με την ιδιότητα του προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του «Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τζωρτζ, αριθμός 10.

* * * * * * * * * * *

   Όπως γνωρίζετε πολύ καλά ο σύλλογός μας αποτελεί το επίσημο επαγγελματικό και επιστημονικό σωματείο των ψυχολόγων της χώρας μας, υπαγόμενο στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

   Τα στοιχεία εκάστου των μελών μας τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του συλλόγου μας (ονοματεπώνυμα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί. κλπ.), τηρούνται σε αρχείο (μητρώο) το οποίο έχει νόμιμα γνωστοποιηθεί προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχουν δε καθοριστεί οι υπεύθυνοι και τα όρια της επεξεργασίας τους. Δικαίωμα επεξεργασίας αυτών διαθέτει μόνο ο σύλλογός μας και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει αναγγελθεί αυτή προς την Αρχή.

   Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, περί τα μέσα Νοεμβρίου του 2005 μεγάλος αριθμός μελών μας έλαβαν επιστολή από τον σύλλογό σας με την οποία τους καλούσατε να εγγραφούν σε αυτόν. Η επιστολή αυτή, όπως και ο φάκελος στην οποία αυτή περιεχόταν έφερε τα διακριτικά και την πλήρη ονομασία του συλλόγου σας ώστε να μην καταλείπεται ουδεμία αμφιβολία για το ότι εσείς ήσασταν ο αποστολέας τους.

   Επιπλέον, παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου εκάστου των παραληπτών της ανωτέρω επιστολής και μελών του συλλόγου μας, αναγραφόταν ο αριθμός εγγραφής τους στο αρχείο μας (μητρώο). Δεδομένης της μαζικότητας των αποστολών προς τα μέλη μας, προκύπτει ευκρινώς ότι με άγνωστο τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση παράνομο, αφαιρέσατε από τα αρχεία του συλλόγου μας το μητρώο των μελών το οποίο και χρησιμοποιήσατε προκειμένου να βρείτε τις διευθύνσεις και τα άλλα στοιχεία προκειμένου να απευθύνετε την επιστολή αυτή. Ήδη μεγάλος αριθμός μελών μας, διαμαρτυρήθηκε για την αποστολή εκ μέρους σας της επιστολής αυτής.

   Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ουδέποτε υποβάλλατε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την γραμματεία ή τους ορισμένους, κατά τον νόμο, ως υπεύθυνους επεξεργασίας του μητρώου αίτημα χορήγησης, διαβίβασης ή διάθεσης του με οποιονδήποτε τρόπο προς τον σύλλογό σας. Συνεπώς παράνομα προβήκατε στην αφαίρεση του μητρώου, καθώς και στην χρησιμοποίησή του (επεξεργασία) για την αποστολή της εν λόγω επιστολής, λαμβανομένου υπ’ όψη μάλιστα του γεγονότος ότι τα μέλη προς τα οποία απευθύνατε αυτή δεν είναι μέλη του συλλόγου σας.

   Όπως γνωρίζετε πολύ καλά η δράση σας αυτή συνιστά παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών μας, η οποία επισύρει σε βάρος σας διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, επιπροσθέτως δε ο σύλλογός μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας (περιουσιακής και μη) την οποία υπέστη αυτός καθώς και τα μέλη του. Σας γνωρίζουμε δε ότι προτιθέμεθα να καταγγείλουμε άμεσα την παράνομη δραστηριότητά σας στην κατά τον νόμο αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπλέον το γεγονός της αφαίρεσης του μητρώου από τα αρχεία του συλλόγου μας επισύρει σε βάρος σας πρόσθετες αστικές και ποινικές κυρώσεις.

   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, ιδίως δε του δικαιώματός μας να ζητήσουμε την αποκατάσταση κάθε περιουσιακής ή μη ζημίας την οποία υπέστη ο σύλλογος μας και τα μέλη αυτού συνεπεία των παράνομων ενεργειών σας, σας καλούμε όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήψη της παρούσας:

α) Παύσετε άμεσα και παραλείψετε στο μέλλον οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο του μητρώου των μελών του συλλόγου μας.

β) Προβείτε στην άμεση καταστροφή του μητρώου, το οποίο αφαιρέσατε κατά τρόπο παράνομο, από τα αρχεία του συλλόγου μας. Σε περίπτωση που πιθανώς έχετε παράνομα προβεί στην παραπέρα διάθεση του μητρώου ή στην δημιουργία αντιγράφων αυτού σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική), σας γνωρίζουμε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταστροφή και αυτών.

γ) Προχωρήσετε άμεσα στην δημοσίευση ανακοίνωσης του συλλόγου σας, στον επίσημο διαδικτυακό σας τόπο και στον ημερήσιο τύπο με την οποία θα αναγνωρίζετε την παράνομη επεξεργασία εκ μέρους σας του μητρώου των μελών του συλλόγου μας, θα ζητείτε συγγνώμη για το γεγονός αυτό, δεσμευόμενος παράλληλα για την μη επανάληψη του συμβάντος αυτού.

   Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω ταχθείσα προθεσμία, σας γνωρίζουμε ρητά ότι θα προσφύγουμε άμεσα ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματά μας, και αιτούμενοι την κατά νόμο τιμωρία σας.

   Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Νικόλαο Μάντη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τζωρτζ, αριθμός 10, ατομικά και με την ιδιότητα του προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του «Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τζωρτζ, αριθμός 10, προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην επιδοτήρια έκθεσή του.

Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. από 1,15 €.

Αθήνα, 19-12-05
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κατηγορίες: Γενικά